GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod: Následující text popisuje způsob získávání, používání a nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím poptávkového formuláře, obchodního kontaktu nebo po domluvě obou stran zainteresovaných na vzájemně výhodné obchodní spolupráci.

I. Držitel osobních údajů: Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
Dites-váhy spol. s r.o., se sídlem Suchovršice 186, 542 32 Úpice.
Viz kontakty: www.dites-vahy.cz
Telefonní číslo:+420724533699
Kontaktní e-mail: dites-vahy@dites-vahy.cz

II. Důvod a účel nakládání s osobními údaji: Vypracování obchodních nabídek, konzultace technických požadavků, řešení a problémů. Dále pro zasílání informací, přehledů výrobků, možnostech a novinkách firmy. Dalším důvodem je provádění přímého marketingu, zasílání newsletterů či obchodních sdělení, případně hromadné rozesílky.

III. Právní podklady pro získávání s nakládání s osobními údaji:
- Podkladem je zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR-obecné nařízení o ochraně údajů, nezbytné pro plnění smlouvy
- Dále oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, - Dále jde o souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

IV. Doba uchovávání údajů:
 Správce uchovává osobní údaje, po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- Správce uchovává kontakty o tomto obsahu: jméno, e-mailová adresa, telefon a pod., pokud jsou tyto informace legálně dostupné.
- Dále po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Zveřejnění, příjemci a zabezpečení osobních údajů: Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje. Příjemcem osobních údajů jsou pouze jednatelé firmy a pověřené osoby a distributor Newsletterů. Tito jsou povinny diskrétnosti a mlčenlivosti v obchodních a marketinkových případech. Dále:
- Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
- Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. Práva subjektů údajů: Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:
- Přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- Opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- Na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- Vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
- Na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- Odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v    čl. I těchto podmínek.
- Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení:
- Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
- S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře nebo vstupem na webové stránky společnosti.
- Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň subjektu zašle novou verzi těchto podmínek s e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Odesláním poptávky/objednávky z internetového poptávkového/objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabyly účinnosti dne 1.1.2023